• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Listopad 2011

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 460  252  133  83  3349  2021  387  239 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 325  170  96  60  2413  1391  387  239 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  32  20  15 
  dotychczas
  nie pracujące
  135  82  37  23  936  630 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 139  86  40  26  740  486  40  29 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 21  16  58  47 
  Długotrwałe bezrobocie 195  120  30  17  1526  949 
  Powyżej 50 roku życia 88  34  741  338  122  62 
  Bez kwalifikacji zawodowych 127  66  22  16  1003  614  92  62 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  31  27  315  282  17  14 
  Niepełnosprawni 16  156  74  12 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 3282  1988  1260  728  379  234 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 460  252  199  118  70  43 
  z tego po raz pierwszy 107  62  51  35  26  16 
  po raz kolejny (od 1990r.) 353  190  148  83  44  27 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 16 
  po pracach społecznie użytecznych 51  33  35  18 
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 393  219  126  66 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 133  83  41  24 
  z tego niesubsydiowanej 132  82  41  24 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia
  rozpoczęcie stażu
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 199  93  64  27 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 26  19  14  11 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 13 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 3349  2021  1333  780 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174550

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl