• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Luty 2012

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 400  199  132  73  3669  2195  489  287 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 300  143  107  55  2690  1543  489  287 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  38  30  21  18 
  dotychczas
  nie pracujące
  100  56  25  18  979  652 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 114  67  40  26  796  524  44  23 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 15  12  77  56 
  Długotrwałe bezrobocie 123  73  35  21  1619  1011 
  Powyżej 50 roku życia 68  34  807  385  161  92 
  Bez kwalifikacji zawodowych 119  63  31  24  1073  656  122  70 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  27  23  11  11  328  295  21  15 
  Niepełnosprawni 16  175  86  26  13 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 3674  2215  1447  863  479  288 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 400  199  145  75  74  33 
  z tego po raz pierwszy 114  62  41  22  32  15 
  po raz kolejny (od 1990r.) 286  137  104  53  42  18 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 405  219  145  76 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 132  73  58  32 
  z tego niesubsydiowanej 132  73  58  32 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia
  rozpoczęcie stażu
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 75  38  47  23 
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 163  87  31  16 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 13  11 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 10 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 3669  2195  1447  862 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174373

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl