• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Kwiecień 2012

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 365  191  146  72  3614  2147  454  269 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 271  144  110  50  2671  1538  454  269 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  34  28  19  16 
  dotychczas
  nie pracujące
  94  47  36  22  943  609 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 104  54  44  26  734  469  38  21 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 11  57  40 
  Długotrwałe bezrobocie 122  79  32  19  1651  1034 
  Powyżej 50 roku życia 66  37  14  816  399  155  91 
  Bez kwalifikacji zawodowych 105  56  31  19  1072  649  111  63 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  25  21  338  301  18  13 
  Niepełnosprawni 13  10  163  77  19  10 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 3669  2179  1445  855  470  269 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 365  191  121  63  76  43 
  z tego po raz pierwszy 94  49  31  15  28  19 
  po raz kolejny (od 1990r.) 271  142  90  48  48  24 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 420  223  156  91 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 146  72  60  30 
  z tego niesubsydiowanej 144  70  58  28 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia
  rozpoczęcie stażu 24  23  14  13 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 11 
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 192  94  63  36 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 19  16 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 3614  2147  1410  827 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174374

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl