• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Czerwiec 2012

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 345  190  126  67  3376  2067  460  285 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 259  137  100  47  2536  1509  460  285 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  33  27  16  14 
  dotychczas
  nie pracujące
  86  53  26  20  840  558 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 80  53  26  19  635  414  30  16 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 37  27 
  Długotrwałe bezrobocie 107  77  39  20  1582  1023 
  Powyżej 50 roku życia 61  25  14  804  400  159  96 
  Bez kwalifikacji zawodowych 105  64  28  17  1000  621  110  73 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  22  17  320  291  21  20 
  Niepełnosprawni 152  69  16 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 3491  2088  1337  780  452  277 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 345  190  138  75  88  51 
  z tego po raz pierwszy 79  45  34  16  28  17 
  po raz kolejny (od 1990r.) 266  145  104  59  60  34 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 14  11 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 460  211  157  69 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 126  67  43  18 
  z tego niesubsydiowanej 118  61  41  17 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 24  17 
  rozpoczęcie stażu 18  14 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 256  91  85  30 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 14  11 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 3376  2067  1318  786 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174527

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl