• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Listopad 2012

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 524  279  142  85  3668  2183  466  297 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 386  205  117  68  2698  1557  465  296 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  25  10  40  23  25  11 
  dotychczas
  nie pracujące
  138  74  25  17  970  626 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 157  87  39  21  818  491  36  18 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 19  12  10  64  43 
  Długotrwałe bezrobocie 151  84  29  16  1623  1029 
  Powyżej 50 roku życia 72  31  18  777  353  130  68 
  Bez kwalifikacji zawodowych 140  87  21  14  1072  653  78  52 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  38  33  370  329  28  23 
  Niepełnosprawni 24  15  177  84  12  10 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 3605  2151  1404  836  456  299 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 524  279  186  93  95  55 
  z tego po raz pierwszy 145  81  54  29  32  16 
  po raz kolejny (od 1990r.) 379  198  132  64  63  39 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu 10 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 31  18  15 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 461  247  182  98 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 142  85  54  31 
  z tego niesubsydiowanej 129  79  48  29 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 13 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 43  19  19  11 
  rozpoczęcie stażu
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 219  101  83  36 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 26  21  15  11 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 17  10 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 3668  2183  1408  831 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174381

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl