• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Grudzień 2012

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 469  237  136  99  3817  2235  469  284 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 351  174  99  76  2817  1594  468  283 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  21  12  56  32  41  21 
  dotychczas
  nie pracujące
  118  63  37  23  1000  641 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 139  76  42  32  855  506  34  18 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 17  12  66  44 
  Długotrwałe bezrobocie 157  95  42  33  1685  1062 
  Powyżej 50 roku życia 72  31  15  12  803  358  140  70 
  Bez kwalifikacji zawodowych 98  52  27  20  1092  658  81  48 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  31  24  383  340  30  25 
  Niepełnosprawni 20  11  181  87  11 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 3668  2183  1408  831  466  297 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 469  237  167  86  102  52 
  z tego po raz pierwszy 89  37  40  16  31  14 
  po raz kolejny (od 1990r.) 380  200  127  70  71  38 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu 32  29  16  16 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 99  50  33  18  18  10 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 320  185  114  76 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 136  99  53  41 
  z tego niesubsydiowanej 117  87  43  34 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 19  12  10 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej 17  10 
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia
  rozpoczęcie stażu
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 148  67  44  24 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 13  10 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 11 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 3817  2235  1461  841 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174517

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl